Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
  • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
  • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
  • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
  • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Wytyczne dla autorów

Redakcja „Asclepius - Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego” przyjmuje oryginalne i niepublikowane prace naukowe oscylujące wokół tematyki zagadnień medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa i zdrowia publicznego.

Warunkiem opublikowania artykułu jest pozytywna opinia recenzenta. Standardowa procedura – double-blind review.

Artykuł należy przesłać na adres mailowy: 

Materiał do Redakcji należy przesyłać w formie znormalizowanego maszynopisu tj. 1800 znaków na stronę.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu redagowania artykułu naukowego znajdują się w osobnym pliku.

pdfZasady przygotowania artykułów do czasopisma242.26 KB

Do artykułu należy dołączyć bibliografię oraz streszczenie / abstrakt.

Zdjęcia, grafiki lub rysunki dopuszczalne są w formacie JPG, GIF, BMP itp.

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 10-20 stron lub też w przedziale 15-40 tys. znaków, czcionka Times New Roman rozm. 12, interlinia 1,5 cm.

Artykuł należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wskazać nazwę instytucji z której pochodzi autor.

Redakcja zastrzega sobie dokonywanie skrótów, poprawek w tekstach oraz niezbędnej korekty.

 

Artykuły

Zasady publikacji w tym dziale

Polityka prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystane wyłącznie dla określonych celów tegoż czasopisma i nie będą udostępniane z innych powodów lub dla innego oddziału.